Ruderverein Hoyer

Ruderreglement / Ro - regler

Reglementet er ikke en del af Ruderverein Hoyers vedtægter, men et reglement fastlagt af bestyrelsen.

Klubregler
§ 1

Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse som bestyrelsen måtte træffe angående opretholdelse af orden og sikkerhed på vandet.

§ 2
Stk. 1
Materielforvalteren fører tilsyn med klubbens materiel og dets anbringelse i bådehuset.

Stk. 2
Enhver anvisning af materialeforvalteren i så henseende skal ubetinget efterkommes.

§ 3

Der må ikke ryges i klublokalet og i hallerne.

Husorden
§ 4
Stk. 1
Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj eller andre ejendele

Stk. 2
Medlemmer, der benytter brusebadet skal tage korte bade

§ 5

Der pålægges samtlige medlemmer at overholde god tone og orden inden for klubbens område samt alle steder hvor man repræsenterer Ruderverein Hoyer.

§ 6
Motionsfaciliteterne kan benyttes af alle klubbens medlemmer. Benytter man denne mulighed, har man pligt til at overholde de opsatte regler.

Roregler
§ 7
Stk. 1
Kun aktive medlemmer og gæster, der kan svømme 300 m, har adgang til deltagelse i roningen. Svømme og redningsvesteprøve (som bekendtgøres lokalt i klubben) skal aflægges hver sæson.

Stk. 2
Der skal være èn redningsvest/svømmevest pr. person i båden.
Der må kun benyttes klubbens CE mærkede redningsveste, der jævnligt kontrolleres af materialeforvalteren.

Minimum én mobiltelefon per båd skal medbringes i vandtæt pose.

For roere under 18 år, og umyndige personer over 18 år, kræves der forældes/værges underskrift.

§ 8

Ethvert nyt medlem, der ikke før har deltaget i roning i en roklub, skal gennemgå en instruktion under ledelse af en instruktør, før medlemmet kan deltage i den almindelige roning.

Roholdet
§ 9
Stk. 1
Enhver tur skal, inden det pågældende hold går ud, på behørig måde være indført i ro – journalen, der indeholder oplysninger om afgangstidspunkt, mål, forventet hjemkomst og fulde navn på roholdet, og den for turen ansvarlige styrmand.
Der foreligger en aktuel mobilnummer-liste i rojournalen.

Stk. 2
Ændringer af det indførte bestemmelsessted må kun foretages, hvis den ansvarlige styrmand af hensyn til vejr og sø finder det nødvendigt.

Stk. 3
Den ansvarlige styrmand er den person i båden der sikrer en sikker afvikling af turen. (og ikke nødvendigvis den person der aktuelt sidder og styrer båden)
Den ansvarlige styrmand defineres som den person i båden, der af bestyrelsen er godkendt som ansvarlig styrmand i lokalfarvandet.
Klubbens instruktører sikrer at der jævnligt afholdes klubinterne kæntringsøvelser og styrmandskurser.
Der foreligger en aktuel liste over klubbens ansvarlige styrmænd (for lokalområdet) i rojournalen.

§ 10
Der må ikke medtages overtallige personer i bådene.

§ 11
Flaget ved klubhuset skal hejses før hver rotur.

§ 12
Det daglige ro område er indenfor ”Den Nye Sluse”. Der gøres opmærksom på, at sluseportene ved ”den nye sluse” skal være LUKKEDE i forbindelse med roning indenfor ”den gamle ”og ”den nye sluse.”

§ 13
Stk. 1
Den ansvarlige styrmand har kommandoen over holdet.

Stk. 2
Den ansvarlige styrmand roer bærer over for klubben ansvaret for bådholdets opførsel såvel i land som om bord, og samtidig for at materiel behandles på omhyggelig måde.

Stk. 3
Den ansvarlige styrmands ansvar træder i kraft fra det øjeblik, båden tages ud af bådhuset, og varer, til båden og materiel atter er bragt på plads.

§ 14

Stk. 1
Det er ikke tilladt at gå ud i højere sø end bådtype, vind/ vejrforhold og roers erfaring gør forsvarligt. Afgørelsen træffes altid på den svageste roers præmisser.
Information om aktuelle vind - og vejrforhold findes på klubbens hjemmeside. eller se: www.yr.no

Stk. 2
Når vejrforholdene ændrer sig under turen, og der kan være fare ved at fortsætte roningen, skal den ansvarlige styrmand straks søge land og efter bedste evne anbringe båden således, at den ikke er udsat for skade, hvis holdet må forlade den.

Stk. 3
Efterlades en båd, er holdet pligtig til at sørge for, at den kommer hjem så hurtig, som forholdene tillader det.

§ 15

Der må kun anvendes gummisko i bådene.

Langtur
§ 16
Stk. 1
For langture gælder DFfR ´s langtur reglement.

Stk. 2
Derudover gælder de lokale langtursregler som ses herunder:

Ansøgning/anmeldelse og bevilling af langture .

1: En dages ture langs Vidåen til Tønder.
Langturs-styrmanden skriver mandskabet ind i protokollen.
2: Langture i andre klubbers regi.
Deltagerne fører sig ind i ro - protokollen og overholder arrangerende klubs langtursreglement
3: Ved langture udenfor det daglige ro-område hvor klubbens egne både skal fragtes, kræves en ansøgning til bestyrelsen en uge i forvejen.

Hjemtransport af både

Hvis en langtur afbrydes før tiden, skal den ansvarlige, styrmanden drage omsorg for, at båden anbringes under betryggende forhold, og at den bringes hjem hurtigst muligt. Den ansvarlige styrmand er her den ansvarlige for materiellet.

Skader:
Eventuelle skader på båden skal meddeles materielforvalteren.

Materiellet
§ 17

Efter hver tur skal båd og årer rengøres og aftørres med rene fugtige klude jf gældende procedure.

§ 18
Stk. 1
Enhver skade på materiel skal straks meddeles til materielforvalteren.

Stk. 2
Ethvert medlem, der har forvoldt skade på både, årer eller andet materiel kan, efter bestyrelsens skøn, udelukkes fra at deltage i klubbens aktiviteter.

§ 19

Har en båd eller et redskab været under reparation, må det ikke tages i brug før materialeforvalteren giver sit samtykke dertil.

§ 20

Intet inventar må overflyttes til nogen anden båd end den, det hører til i, uden tilladelse fra materialeforvalteren.

§ 21

Bestyrelsen bekendtgør ved opslag i bådhuset, hvilke både der ikke må benyttes uden særlig tilladelse.

§ 22
Vinterroning med outriggere og gigbåde
Stk. 1
Roning mellem standerstrygning og standerhejsning er vinterroning.

Stk. 2
Vinterroning foregår i tidsrummet mellem 1 time efter solopgang og 1 time før solnedgang.

Stk. 3
Området for vinterroning: ”Den Gamle Sluse” til ”Ny Sil”.

Stk. 4
Vinterroning er kun tilladt i godt vejr, luft - temperaturen skal være over 10 gr. Roning er. ikke tilladt i blæsevejr, tåge eller andet vejr, der gør det ekstra risikabelt at ro om vinteren.
Information om aktuelle vind - og vejrforhold findes på klubbens hjemmeside og/ eller www.yr.no.

Stk. 5
Ved vinterroning skal samtlige roere være iført en CE mærket redningsvest og være iført tøj efter tre – lags princippet - jf. DffR ”Vejledning i vinterroning” samt publikationen ”Værd at vide om kulde og beklædning til søs” fra Søsportens Sikkerhedsråd.
Bestyrelsen godkender i samarbejde med instruktøren de personer, der må deltage i vinterroning.

                                       Scullerret

23
Stk. 1
Område: Dagligt rofarvand er fra Rudbæl til ”Den Nye Sluse” . Der gøres opmærksom på at sluseportene ved den ”ny sluse” skal være LUKKEDE i forbindelse med roning indenfor ”den gamle” og ”den ny sluse.”

Der må ikke roes udenfor ”Den Nye Sluse”.

Stk. 2
Scullerret kan alle medlemmer opnå efter instruktion, herunder bestå en vælteprøve. Frigivelse fås af en af klubbens instruktører. Man skal have roet 200 km og der skal roes med svømmevest/redningsvest.

Stk. 3
Mobiltelefon skal medbringes i vandtæt pose.

Stk. 4
Scullerret kan til enhver tid inddrages af bestyrelsen i tilfælde af overtrædelse af reglement.

Kajakregler
§ 1
Stk. 1
Kun aktive medlemmer og gæster, der kan svømme 300 m må anvende klubbens både.
For roere under 18 år og umyndige personer kræves der forældres/værges underskrift.
Svømme- og redningsvesteprøve (som bekendtgøres lokalt i klubben skal aflægges hver sæson.

Minumumsalder for deltagelse er 14 år. Der må kun roes i følgesskab med en myndig voksen, frigivet roer.

Stk. 2
Ingen må benytte klubbens kajakker uden at være under instruktion eller være i besiddelse af kajakret til dagligt roområde:

 • tildeles roere som har bestået klubbens instruktion:
  -bjærgning af kajak til land
  -tømning af kajak
 • kan svømme 300 m
  -kan komme op på land.
  -kan komme op i kajakken efter en kæntring
  -roet 30 km
  eller anden instruktion svarende til EPP2

kajakretten kan til enhver tid inddrages af besyrelsen ved overtrædelse af roreglementet.
-.

Alle roere skal bære CE mærket redningsvest.

Stk. 3
Enhver rotur skal inden påbegyndelse indføres i protokollen.

Stk. 4.
Alle både skal medbringe et fastgjort øsekar.

Stk. 5
Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning.

Stk. 6
Der må normalt roes fra een time efter solopgang til een time før solnedgang.

Stk. 7
Det er ikke tilladt at gå ud i højere sø end kajaktype og roers erfaring gør forsvarligt.
Man skal altid ro så tæt ved land at man kan bjærge sig selv i land ved kæntring.

Stk. 8
Det daglige roområde er indenfor ”Den Nye Sluse”. Der gøres opmærksom på , at sluseportene ved ”den ny sluse” skal være LUKKEDE i forbindelse med roning indenfor ” den gamle”og ” den ny”sluse.

Stk. 9
Flaget ved klubhuset skal hejses hver gang der sejles.

Langtur
§ 2
Alle kajakker skal medbringe overtræk ved langtursroning.
Før enhver tur i fremmed farvand i klubbens materiel skal der indhentes tilladelse ved kajakudvalgsformanden.
For at låne materiel til egen tur i fremmed farvand skal man have kajakret til langtur.:

 • kajakret til dagligt roområde
  -have roet 200km indenfor det sidste år
  -have kendskab til vintersejlads
  En kajak på langtur skal følge kysten så nær, at roeren til stadighed har føling med land. Derved forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjerge sig selv i land.

Ansvar
§ 3
Den enkelte roer har ansvar for at sikkerhedsbestemmelserne overholdes, og at han/hun er i en sådan helbredsmæssig tilstand, at roning er forsvarlig.
Ved roning i kajak med mere end en person, udpeges en ansvarlig styrmand.

Kajakret til dagligt roområde.
§ 4
Tildelses roere som har bestået klubbens instruktion:
bjærgning af kajak til land
tømning af kajak
kunne svømme 300 m
kunne komme op på land
kan komme op i kajakken efter kæntring.
eller anden instruktion svarende til EPP2.

Kajakretten kan til enhver tid inddrages af bestyrelsen ved overtrædelse af roreglementet.

Vinterroningsregler kajak.
§ 5
Roning fra standerstrygning til standerhejsning betegnes som vinterroning, hvortil der kræves særlig tilladelse af kajakudvalgsformanden.
Tilladelse til vinterroning erhverves ved at ro 200 km alene og aflæggelse af svømmeprøve indenfor det sidste år.
Bestyrelsen godkender i samarbejde med instruktøren hvilke personer, der må deltage i vinterroning.

I forbindelse med vinterroning skal følgende regler overholdes :

 1. Der skal bæres godkendt og CE-mærket redningsvest og cockpit dækken.
 2. Rofarvandet begrænses til ”Den Gamle Sluse” og ”Ny Sil”.
 3. Der må kun roes i isfrit vand
 4. Vinterroning må kun ske under gode vejrforhold, der ikke udfordrer roerens tekniske færdigheder. Der må ikke roes i tåge.
 5. Vinterroning foregår i tidsrummet mellem 1 time efter solopgang og en time før solnedgang. .
 6. Korrekt rodestination skal angives i rojournalen før afgang.
 7. Mobiltelefon skal medbringes i vandtæt beholder
 8. Der skal bæres tør-eller våddragt
 9. roeren skal have kendskab til hvor længe man kan opholde sig i vand på det tidspunkt , hvor roning finder sted
 10. -se også DffR ”Vejledning i vinterroning” samt publikationen ” Værd at vide om kulde og beklædning til søs” fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Vedtaget af bestyrelsen den 31..august 2020

Formand: Kirsten Jessen
Kasserer: Konrad Oden
Conny Andersen
Hans Jürgen Petersen
Rita Lorenzen
Eva Weitling
Dieter Lorenzen

Bootshaus: Ruderverein Hoyer - Havnevej 12 - 6280 Højer

Kontakt: Ruderverein Hoyer - Hjejlen 4 6270 Tønder - (+45) 4037 3802